• Gratis verzending & retouren*
  • Betaling per factuur **
  • Twee winkels - één winkelmandje

Privacyverklaring in overeenstemming met de bepalingen van de EU-AVG van 25 mei 2018

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake de gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

Simplicity trade GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 2
59302 Oelde
Duitsland
Tel.: 00800 - 338 670 48 (gratis)
E-mail: eshop@opus-fashion.com resp. eshop@someday-fashion.com
Website: de.opus-fashion.com resp. de.someday-fashion.com

Vertegenwoordigingsbevoegde directeur: Stefan Leewe
Bevoegde rechterlijke instantie: Münster
Handelsregisternummer: HRB 14936

II. Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Duitsland
Tel.: +49 (0) 2522 8330-3155
E-mail: dataprotection@simplicity.ag

III. Algemene opmerkingen over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit nodig is om een goed functionerende website met onze content en diensten te kunnen aanbieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig en uitsluitend na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop geldt voor de gevallen waar het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaand toestemming te verkrijgen en wettelijke voorschriften de gegevensverwerking toestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van de desbetreffende persoon inwinnen, dient art. 6 par. 1 lid a van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract waarbij de betrokken persoon de contractpartij is, dient art. 6 par. 1 lid b van de AGV als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het vervullen van een wettelijke plicht waaraan onze onderneming moet voldoen, dient art. 6 par. 1 lid c van de AGV als rechtsgrondslag.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens nodig maken, dient art. 6 par. 1 lid d van de AVG als rechtsgrondslag.
Als verwerking nodig is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 par. 1 lid f van de AGV als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de gegevensopslag vervalt. Gegevensopslag kan bovendien plaatsvinden wanneer hierin is voorzien door Europese of nationale wetgevers in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie over het computersysteem van de betreffende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:
(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) Het IP-adres van de gebruiker
(4) Datum en tijdstip van de toegang
(5) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt

Deze gegevens worden eveneens opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Bij deze gegevens worden er geen andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Dit proces verloopt geanonimiseerd. Conclusies over uw persoon kunnen niet worden getrokken. De door u overgedragen gegevens helpen ons uw koopervaring in onze online-shop te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Hiertoe worden gebruikersprofielen met een pseudoniem aangemaakt. De persoon achter het pseudoniem wordt niet gekoppeld aan de verzamelde gebruiksgegevens. Zodra dit doel is bereikt, worden de geregistreerde gegevens verwijderd.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 par, 1 lid f van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres is nodig om de website toegankelijk te maken voor de computer van de gebruiker. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Het opslaan in logbestanden gebeurt om de website goed te laten functioneren. Bovendien dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen. In dit verband vindt er geen beoordeling van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.
In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6, par. 1 lid f van de AVG.

4. Duur van de gegevensopsla

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Gegevens die nodig zijn voor de beschikbaarstelling van de website, worden na afloop van de sessie verwijderd.

Gegevens die in logbestanden zijn opgeslagen, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Een verderstrekkende opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervormd, zodat ze niet aan de klant kunnen worden gekoppeld.

5. Recht van bezwaar en verwijdering

De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het beheer van de website. Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in uw browser resp. door de browser in het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde, die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer deze de website opnieuw oproept.

Er worden twee soorten cookies gebruikt. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer uw browser wordt afgesloten (zogeheten sessiecookies). Andere cookies worden bewaard op uw eindapparaat en stellen ons, of onze partnerbedrijven, in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistente cookies). Dit soort cookies maakt het mogelijk om u te herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt. Ze dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Voor bepaalde onderdelen van onze website is het nodig dat de betreffende browser ook na een paginawissel geïdentificeerd kan worden.

Daarbij worden de volgende gegevens in de cookies opgeslagen en overgedragen:
(1) Artikelen in een winkelwagentje
(2) Inloggegevens

Bovendien gebruiken wij op onze website cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:
(1) Hoe vaak pagina's worden opgeroepen
(2) Gebruikmaking van de websitefunctie

De gebruikersgegevens die op deze wijze worden verzameld, worden m.b.v. technische middelen gepseudonimiseerd. Daardoor kunnen de gegevens niet aan de gebruiker worden gekoppeld. De gegevens worden niet samen met ander persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers d.m.v. van een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden ze gewezen op deze privacyverklaring. In dit verband wordt er ook een aanwijzing weergegeven hoe men via de browserinstellingen kan verhinderen dat de cookies worden opgeslagen. De omgang met cookies regelt u dus zelf. U kunt de helpfunctie van uw browser gebruiken voor het toestaan, weigeren, bekijken en verwijderen van de cookies.

2. Gegevensverwerking met Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op onze website is geactiveerd, wordt in de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, uw IP-adres echter eerst ingekort door Google. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort.
In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google de door de cookies verzamelde informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet samenhangende diensten te leveren aan de website-exploitant. Wanneer u een website van het Google displaynetwerk bezoekt, slaat Google met behulp van cookies een getal op in de browser van de gebruiker. Via dit getal worden uw bezoeken geregistreerd. Het dient voor de eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer en niet voor de identificatie van een persoon. De browsers van de gebruikers kunnen dan op basis van de bezochte websites in een demografische categorie worden ingedeeld, bijv. het geslacht, een leeftijdsgroep of een ouderlijke status. Verder stellen sommige websites demografische informatie beschikbaar, die gebruikers op bepaalde websites delen, bijvoorbeeld in sociale netwerken. Bovendien gebruikt Google soms demografische kenmerken die uit Google-profielen zijn afgeleid. Het door Google Analytics uit uw browser overgenomen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Door het gebruik van onze website stemt u in met de bewerking door Google van de over u verzamelde gegevens, met de hierboven beschreven manier waarop de gegevens worden verwerkt en met het genoemde doel. Via de instellingen van uw browsersoftware kunt u verhinderen dat de cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de in de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google wordt verzonden en door Google wordt verwerkt. Dit doet u door de browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren.

3. Gegevensverwerking met de Google Tag Manager

De Google Tag Manager beheert website-tags op een oppervlak. De tool Google Tag Manager, dat de tags implementeert, is een cookieloos domein en registreert geen persoonsgegevens.

4. Gegevensverwerking met Google AdWords Remarketing

De online-shop gebruikt het online-reclameprogramma „Google AdWords“ met de mogelijkheid van conversietracking. De cookie voor conversietracking wordt geïnstalleerd wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt. Deze cookie verliest na 30 dagen zijn geldigheid en dient niet voor persoonlijke identificatie.

5. Gegevensverwerking met Google Conversion Tracking

Op basis van de door het conversiecookie verzamelde gegevensrecords worden conversiestatistieken aangemaakt, waaruit informatie kan worden afgeleid over het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en naar een van een conversietracking-tag voorziene pagina in de online-shop is doorgestuurd. Uit de conversiestatistieken kan echter geen informatie worden uitgeleid waarmee de persoonlijke identificatie van een specifieke gebruiker mogelijk is.

6. Gegevensverwerking door retargeting, formulier- en mousetracking

Voor marketingdoeleinden gebruiken wij verder technieken om in geanonimiseerde vorm informatie te verzamelen over het surfgedrag van de websitebezoekers. Bovendien gebruiken wij technieken die in geanonimiseerde vorm kunnen volgen hoe u onze website gebruikt. De hieruit verworven kennis dient uitsluitend voor de optimalisering van de online-shop.

7. Gegevensverwerking met Criteo

Onze website gebruikt cookies/advertentie-ID's voor het doel van adverteren. Dit stelt ons in staat onze advertenties te tonen aan bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten op partner websites, apps en e-mails. Re-targeting-technologieën maken gebruik van onze cookies of advertentie-ID's en geven advertenties weer op basis van uw eerdere browsegedrag. Als u deze advertenties wilt weigeren, bezoekt u de volgende websites:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

We kunnen gegevens delen, zoals technische identificatiegegevens die zijn afgeleid van uw registrati informatie over onze website of ons CRM-systeem met onze vertrouwde advertenties partners. Hierdoor kunnen ze uw apparaten en / of omgevingen koppelen en bieden je hebt een naadloze ervaring op de verschillende apparaten en omgevingen die dat zijn je gebruikt.

Privacybeleid van Criteo: http://www.criteo.com/privacy/

8. Gegevensverwerking met Facebook

Op onze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of aan de "Like-button" ("Vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze webpagina's bezoekt, wordt er via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Daardoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze webpagina hebt bezocht. Wanneer u op de Facebook "Like-button" klikt terwijl u bent ingelogd bij uw Facebook-account, kunt u de content van onze webpagina's linken aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van de wijze waarop Facebook deze gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook via de volgende link.

Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze webpagina's kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, dient u uit te loggen bij uw Facebook-gebruikersaccount.

9. Gegevensverwerking met Bing

In onze online shops gebruiken we de technologieën van Bing Ads. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Bing Ads stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze webwinkels te volgen wanneer zij de webpagina's binnenkomen via advertenties over de dienst in kwestie. Als u via een dergelijke advertentie toegang krijgt tot onze online shops, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Een Bing UET tag is geïntegreerd op onze websites. Dit is een specifieke code die in combinatie met de cookie wordt gebruikt om niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Deze gegevens worden overgedragen aan Microsoft en opgeslagen op haar servers voor een periode van minstens 180 dagen. Door het deactiveren van cookies kunt u deze opslag weigeren.

Voor meer informatie over het privacybeleid en de cookies van Microsoft Bing kunt u de Microsoft-website bezoeken: privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

10. Gegevensverwerking met OneSignal (voor pushmeldingen)

Wij gebruiken de dienst van OneSignal, 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054 (hierna genoemd "OneSignal") om u push-berichten te sturen als u hier toestemming voor heeft gegeven. OneSignal ontvangt informatie over de geïnstalleerde browser of app en het gebruik ervan wanneer u de browser of app opent. Er worden ook andere gegevens verzameld: de tijdelijke unieke apparaatidentificatie, de huidige locatie van het apparaat, uw IP-adres, type apparaat, versie van uw besturingssysteem, taalinstellingen, tijdzone en netwerkinstellingen.

OneSignal's privacy en andere informatie is te vinden op: https://onesignal.com/privacy_policy

Het abonnement op de meldingen kan te allen tijde in de browserinstellingen worden opgeschort of beëindigd.

11. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het gebruik van technische cookies bij de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 par. 1 lid f van de AVG.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens onder gebruik van analysecookies met toestemming hiervoor van de gebruiker, is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.

12. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van technische cookies is het vereenvoudigen van het websitegebruik voor de gebruikers. Zonder de inzet van cookies kunnen sommige van onze websitefuncties niet worden aangeboden. Voor deze functies moet de browser ook na een paginawissel herkend kunnen worden.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
(1) Winkelwagentje

De gebruikersgegevens die door de technische cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Door middel van de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt, waardoor wij ons aanbod steeds kunnen optimaliseren.
In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

13. Duur van de gegevensopslag, recht op bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze computer overgedragen aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u altijd verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Wanneer u cookies voor onze website uitschakelt, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

VI. Newsletter

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich gratis abonneren op de Newsletter. Daarbij worden de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het invoervenster aan ons overgebracht.

Bij de aanmelding worden de volgende gegevens verzameld:
(1) E-mailadres
(2) Datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de aanmeldgegevens wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.
Wanneer u op onze website goederen of diensten koopt en hierbij uw e-mailadres achterlaat, kan dit e-mailadres in de toekomst door ons worden gebruikt voor het verzenden van een Newsletter. In dit geval wordt er via de Newsletter uitsluitend directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.

De gegevens die voor de verzending van Newsletters worden verwerkt, worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de Newsletter.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker met toestemming van de gebruiker, is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Rechtsgrondslag voor verzending van de Newsletter als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is §7 par. 3 van de UWG (Duitse wet inzake oneerlijke mededinging).

3. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om hem de Newsletter te kunnen toezenden.

4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Het e-mailadres van de gebruik wordt bewaard zolang het abonnement op de Newsletter actief is.

5. Recht van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de Newsletter kan altijd worden opgezegd door de klant. Hiertoe beschikt elke Newsletter over een link.

VII. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door vermelding van persoonsgegevens. Daarbij worden de gegevens ingevoerd in een invoervenster, aan ons overgedragen en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Bij de registratie worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen:
(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Voor- en achternaam
(3) E-mailadress
(4) Woonplaats en adres
(5) Geboortedatum
(6) Geslacht
(7) Datum en tijdstip van de registratie
(8) Door de gebruiker gedefinieerd wachtwoord

Bij de registratie wordt de gebruiker om toestemming gevraagd voor het verwerken van deze gegeven.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Als de registratie dient voor het uitvoeren van een contract waarbij de gebruiker contractpartner is, of als de registratie dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan dient als aanvullende rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art. 6 par. 1 lid b van de AGV.

3. Doel van de gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is nodig voor het uitvoeren van een contract met de gebruiker of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Het dient expliciet om bestellingen af te handelen, leveringen van goederen uit te voeren en betalingsafhandelingen te verrichten. Verder wordt het gebruikt om diensten te leveren, bijv. het opstellen en verzenden van Newsletters, voor zover u hiermee hebt ingestemd.

4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.
Dit is tijdens de registratie voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook nadat het contract is afgesloten, kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Recht van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker kunt u de registratie altijd ongedaan maken. U kunt uw opgeslagen persoonsgegevens altijd laten wijzigen.
U kunt altijd gratis en zonder opgave van redenen informatie van ons ontvangen over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. Ook kunt u deze door ons verzamelde gegevens altijd laten blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien kunt u altijd uw toestemming voor de registratie en het gebruik van de gegevens zonder opgave van redenen herroepen. Zend hiertoe een bericht aan de volgende e-mailadressen: datenschutz@opus-fashion.com of datenschutz@someday-fashion.com met als onderwerp „Bezwaar gegevensbescherming“.

Als de gegevensopslag nodig is voor het uitvoeren van een contract of voor uitvoering van precontractuele maatregelen, is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

VIII. Algemene opmerkingen over betalingsafhandeling

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor de betalingsafhandeling verzamelen en verwerken wij uw kaart- en transactiegegevens.

Daarbij worden afhankelijk van de betalingswijze de volgende gebruikersgegevens verzameld en opgeslagen:
(1) Voor- en achternaam
(2) Adres
(3) Rekeningnummer/IBAN
(4) Bankidentificatiecode/BIC
(5) Factuurbedrag
(6) Valuta
(7) Transactienummer

of

(1) Voor- en achternaam
(2) Adres
(3) Creditcardnummer (inclusief controlecijfer en geldigheidsduur)
(4) Factuurbedrag
(5) Valuta
(6) Transactienummer

Bij een aankoop via onze online-shop wordt de gebruiker om toestemming gevraagd voor het verwerken van deze gegevens.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.

Als de gegevensverwerking dient voor het uitvoeren van een contract waarbij de gebruiker contractpartner is, of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan dient als aanvullende rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art. 6 par. 1 lid b van de AGV.

3. Doel van de gegevensverwerkin

De gegevensverwerking voor de betalingsafhandeling dient voor het uitvoeren van een aankoopovereenkomst met de gebruiker of is nodig voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.
Dit is bij het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook nadat het contract is afgesloten, kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Recht van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u altijd de mogelijkheid om de over u opgeslagen gegevens te laten wijzigen.
U kunt altijd gratis en zonder opgave van redenen informatie van ons ontvangen over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. Ook kunt u deze door ons verzamelde gegevens altijd laten blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien kunt u altijd uw toestemming voor de registratie en het gebruik van de gegevens zonder opgave van redenen herroepen. Zend hiertoe een bericht aan de volgende e-mailadressen: datenschutz@opus-fashion.com of datenschutz@someday-fashion.com met als onderwerp „Bezwaar gegevensbescherming“.

Als de gegevensopslag nodig is voor het uitvoeren van een contract of voor uitvoering van precontractuele maatregelen, is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

IX. Gegevensoverdracht in het kader van de betalingsafhandeling

1. Beschrijving en omvang van de gegevensoverdracht

Uw gegevens worden uitsluitend door ons verzameld en gebruikt. Ze worden niet aan derden doorgegeven. Het is niet onze zaak uw klantinformatie te verkopen. Uw persoonsgegevens geven wij uitsluitend door in het kader van de opdrachtgegevensverwerking. Dit dient voor de afhandeling van de met u afgesloten overeenkomst. In dit geval zijn wij de verantwoordelijke instantie in de zin van de BDSG (de Duitse gegevensbeschermingswet), terwijl de gegevensverwerkende instantie een dienstverlener is die uw persoonsgegevens volgens de instructies van de online-shop verzamelt, verwerkt en opslaat. De online-shop houdt zich het recht voor om de desbetreffende dienstverleners te controleren. Dit garandeert dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden die ten grondslag liggen aan de klantrelatie tussen u en de online-shop.

Wij hebben een betrouwbare betalingsdienstaanbieder, BS PAYONE GmbH, belast met de afhandeling van de betalingen (automatische incasso voor Duitsland en Oostenrijk, Sofortüberweisung, PayPal, creditcard). Met het oog hierop zullen wij uw in de bovenstaande paragraaf (VIII, punt 1) genoemde gegevens overdragen aan BS PAYONE GmbH. BS PAYONE GmbH mag deze gegevens gebruiken voor de betalingsafhandeling en aan ons doorgeven. Zij is verplicht deze informatie te behandelen in overeenstemming met de Duitse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming. Detailinformatie over BS PAYONE GmbH in de zin van artikel 14 EU AVG, d.w.z. informatie over zakelijke doeleinden, over het doel van de gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het informatierecht, over het recht op verwijdering of correctie enz., vindt u via de volgende link.

Bovendien verstrekken wij uw gegevens (naam, adres en evt. geboortedatum) met het oog op kredietcontrole, het verzamelen van informatie voor de beoordeling van het risico van wanbetaling op basis van mathematisch-statistische methodes met gebruikmaking van adresgegevens ter verificatie van uw adres (controle op leverbaarheid) aan

infoscore Consumer Data GmbH (ICD)
Rheinstr. 99
76532 Baden-Baden, Duitsland

Voor de controle van de kredietwaardigheid van Oostenrijkse klanten werken wij samen met Credify Informationsdienstleistungen GmbH (informatiedienst ltd.).

Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Credify Informationsdienstleistungen GmbH met betrekking tot art. 14 van de Duitse wet op de gegevensbescherming is te vinden op de website van de Credify Informationsdienstleistungen GmbH: www.credify.at/datenschutz.

Wij delen u mede dat in het geval dat u niet tijdig aan de eis tot betaling voldoet en u de vordering niet volledig afwikkelt zonder de vordering aan te vechten, uw gegevens (naam, adres, geboortedatum en openstaande bedrag) voor een kredietcontrole aan de kredietinformatiedienst Credify Information Services GmbH, Gumpendorfer Straße 21, 1060 Wenen zullen worden doorgegeven; voor het verkrijgen van informatie over kredietrisico's op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van economische gegevens en adresgegevens. Deze gegevens worden niet alleen worden gebruikt voor een beslissing op basis van een geautomatiseerde verwerking, maar ook voor het controleren van uw adres (leverbaarheidscontrole).

Credify zal deze gegevens verwerken en gebruiken als een functionaris voor gegevensbescherming in het kader van haar bedrijfsvergunningen voor het verstrekken van kredietwaardigheidsinformatie. De rechtsgrondslag voor deze doorgiften is artikel 6, lid 1, onder f), van de Europese verordening inzake gegevensbescherming ("de verordening inzake gegevensbescherming"). Ons rechtmatig belang en dat van derden die gebruik maken van kredietcontroles van Credify Informationsdienstleistungen GmbH is het verkrijgen van kredietbeoordelingsgegevens van klanten om het risico van een samenwerking of vooruitbetaling voor bepaalde soorten betalingen beter te kunnen beoordelen. Credify Informationsdienstleistungen GmbH beroept zich voor de opslag van deze gegevens en de verstrekking aan derden en voor rechtmatige belangen in de zin van art. 6 Abs 1 lid f, van het EU-GDPR in verband met de verstrekking van deze gegevens en de openbaarmaking ervan aan derden. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking in de hierboven beschreven omvang door Credify Informationsdienstleistungen GmbH op basis van art. 6 Abs 1, lid f van de EU-GDPR. Art. 14 te vinden op de website van de Credify Informationsdienstleistungen GmbH: www.credify.at/datenschutz.

Voor informatie over uw door dit bedrijf opgeslagen persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen. In het kader van de kredietcontrole ontvangen wij geen gedetailleerde informatie over uw persoon. Wij vragen uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden om, afhankelijk van de kredietcontrole, bij eerste bestellingen en vervolgbestellingen bepaalde betaalwijzen uit te sluiten.

De online-shop draagt uw gegevens verder alleen over aan derden wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn of wanneer deze overdracht nodig is om zowel onze rechten als uw rechten te doen gelden en te beschermen. Wij wijzen u erop dat er bij de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kunnen optreden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. De online-shop verzekert u dat zij alle mogelijke technisch en organisatorische maatregelen treft om de communicatie met u veilig te laten verlopen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht

Rechtsgrondslagen voor deze overdrachten zijn art. 6 par. 1 lid b en art. 6 par. 1 lid f van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AGV). Gegevensoverdracht op basis van deze bepalingen zijn alleen toegestaan wanneer dit nodig is voor het nastreven van de legitieme belangen van onze onderneming of van derden en deze niet zwaarder wegen dan de fundamentele rechten of de fundamentele vrijheden van de betrokken personen die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Detailinformatie over ICD in de zin van artikel 14 EU AVG, d.w.z. informatie over zakelijke doeleinden, over het doel van de gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het informatierecht, over het recht op verwijdering of correctie enz., vindt u via de volgende link.

3. Doel van de gegevensoverdracht

De gegevensoverdracht vindt plaats met het oog op de betalingsafhandeling en dient voor het uitvoeren van een aankoopovereenkomst met de gebruiker of is nodig voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

4. Duur van de gegevensopslage

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.

Dit is bij het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook nadat het contract is afgesloten, kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Recht van bezwaar en verwijdering

Elke betrokken persoon heeft het recht op informatie volgens art. 15 van de AVG, het recht op correctie volgens art. 16 van de AVG, het recht op verwijdering volgens art. 17 van de AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 van de AGV, het recht op bezwaar volgens art. 21 van de AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 van de AVG, telkens onder de wettelijke voorwaarden. Bij het recht op informatie en het recht op verwijdering gelden aanvullend de inperkingen volgens §§ 34 en 35 van de nieuwe Duitse gegevensbeschermingswet (BDSG).

Als de gegevensopslag nodig is voor het uitvoeren van een contract of voor uitvoering van precontractuele maatregelen, is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

X. E-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Contactopname is mogelijk via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
Er worden in dit verband geen gegevens doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een e-mailverzending overgedragen zijn, is art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is art. 6 par. 1 lid b van de AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoervenster alleen voor de contactopname. Bij contactopname per e-mail ligt hierin ons legitieme belang van de gegevensverwerking.

De overige bij het verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en voor de gegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie opgehelderd is.
De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden geregistreerd, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij altijd bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan de conversatie niet worden voortgezet.
Verantwoordelijke instantie in de zin van de BDSG (de Duitse gegevensbeschermingswet) is Simplicity trade GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 2, 59302 Oelde, vertegenwoordigd door zijn directeur, dhr. Stefan Leewe.

U kunt altijd gratis en zonder opgave van redenen informatie van ons ontvangen over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen. U kunt deze door ons verzamelde gegevens altijd laten blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien kunt u altijd uw toestemming voor de registratie en het gebruik van de gegevens zonder opgave van redenen herroepen. Zend hiertoe een bericht aan de volgende e-mailadressen: datenschutz@opus-fashion.com of datenschutz@someday-fashion.com met als onderwerp „Bezwaar gegevensbescherming“. Wij zullen dit direct voor u regelen. Voor vragen over onze toelichtingen over de gegevensbescherming en over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd bij ons terecht.
Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

XI. Rechten van de betrokken persoon

Wanneer er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging eisen dat er persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt.
Als dit het geval is, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie eisen:
(1) de doeleinden waartoe de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de persoonsgegevenscategorieën die worden verwerkt;
(3) de ontvanger resp. de ontvangerscategorieën aan wie uw persoonsgegevens zijn meegedeeld of nog zullen worden meegedeeld;
(4) de geplande bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien concrete mededelingen hierover niet mogelijk zijn, de criteria voor de bepaling van de bewaartermijn;
(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
(6) het bestaan van een klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de desbetreffende persoon zelf worden verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering volgens art. 22 par. 1 en 4 van de AVG en – op zijn minst in deze gevallen – duidelijke informatie over de toegepaste logica en over de draagwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U hebt het recht geïnformeerd te worden of uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u eisen om geïnformeerd te worden over de passende garanties volgens art. 46 van de AVG in samenhang met de overdracht.

2. Recht op correctie

U hebt het recht op correctie en/of vervollediging ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke voor zover de verwerkte persoonsgegevens van u onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de correctie onmiddellijk uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:
(1) wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens aanvecht met een termijn die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) wanneer de verwerking onrechtmatig is en u niet wenst dat de persoonsgegevens worden verwijderd, maar in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens wenst te beperken;
(3) wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of
(4) wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 par. 1 van de AVG en nog niet vaststaat of de legitieme gronden van de verantwoordelijk zwaarder wegen dan uw gronden.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is ingeperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat, worden verwerkt.
Als de verwerking op basis van de bovengenoemde voorwaarden is ingeperkt, wordt u hierover door de verwerkingsverantwoordelijke ingelicht voordat de inperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Verwijderingsplicht

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:
(1) Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waartoe ze zijn verzameld of op een andere wijze zijn verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking volgens art. 6 par. 1 lid a of art. 9 par. 2 lid a van de AVG steunde, in, en er bestaan geen andere rechtsgrondslagen voor de verwerking.
(3) U maakt volgens art. 21 par. 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen zwaarder wegende rechtsgronden voor de verwerking, of u maakt volgens art. 21 par. 2 van de AGV bezwaar tegen de verwerking.
(4) Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is nodig voor het vervullen van een wettelijke plicht van het Unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is.
(6) Uw persoonsgegevens werden verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 par. 1 van de AVG.

b) Informatie aan derden

Als de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij volgens art. 17 par. 1 van de AVG verplicht is tot verwijdering daarvan, dan treft hij onder inachtneming van de beschikbare technologie en qua implementatiekosten redelijke maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verwerkingsverantwoordelijke personen, die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u als betrokken persoon van hen de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens hebt geëist.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2) voor het vervullen van een wettelijke plicht die de verwerking volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is, vereist, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid volgens art. 9 par. 2 lid h en i, evenals art. 9 par. 3 van de AVG;
(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden volgens art. 89 par. 1 van de AVG, voor zover het in par. a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
(5) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

5. Recht op kennisgeving

Wanneer u bij de verwerkingsverantwoordelijke aanspraak hebt gemaakt op uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, dan is deze verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn meegedeeld, te informeren over deze correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredig grote inspanning vereist.
U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht uw persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijk beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te verstrekken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie u uw persoonsgegevens beschikbaar hebt gesteld, onder voorwaarde dat
(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming volgens art. 6 par. 1 lid a van de AVG of art. 9 par. 2 lid a van de AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 par. 1 lid b van de AVG en
(2) de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedés.

Bovendien hebt u het recht om de gegevens direct van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen inbreuk vormen op de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor het vervullen van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om wegens redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie altijd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van art. 6 par. 1 lid e of f van de AVG; dit geldt ook voor profilering die plaatsvindt op basis van een van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij hij dwingende legitieme redenen kan opvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer de persoonsgegevens worden gebruikt om directe reclame te maken, hebt u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover het in verband staat met een dergelijke directe reclame.
Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten bate van directe reclame, dan worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
In samenhang met de benutting van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – hebt u de mogelijkheid uw recht op bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedés, waarbij technische specificaties worden toegepast.

8. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake de gegevensbescherming

U hebt altijd het recht uw toestemmingsverklaring inzake de gegevensbescherming te herroepen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet wanneer de besluitvorming
(1) nodig is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,
(2) op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is, toegestaan is, en deze wetgeving passende maatregelen omvat voor de bescherming van uw rechten, uw vrijheden en uw legitieme belangen of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Daarbij mag deze besluitvorming niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9 par. 1 van de AVG, voor zover niet art. 9 par. 2 lid a of g geldt en er passende maatregelen zijn getroffen voor de bescherming van de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen.

Wat betreft de onder (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, met name het recht op menselijke tussenkomst van de zijde van de verwerkingsverantwoordelijke, om uw standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

10. Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend stelt de indiener van de klacht in kennis van het gevolg dat aan de klacht is gegeven, inclusief de mogelijkheid om een gerechtelijk beroep in te stellen volgens art. 78 van de AVG.